PRODUCTGROEPEN

Onze algemene voorwaarden

Artikel 1: Algemeen

 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, leveringen, opdrachten en overeenkomsten die door en met Vivara Pro, hierna te noemen de gebruiker, worden gesloten. Zij zijn tevens van toepassing op alle verbintenissen die voortvloeien uit nadien tussen partijen gesloten overeenkomsten.
 2. Degene die door ondertekening van een geschrift of op andere wijze de gelding van deze Algemene Voorwaarden heeft aanvaard evenals diens vertegenwoordiger(s), gemachtigde(n), rechtsverkrijgende(n) en erfgenamen, zal hierna worden aangeduid met de wederpartij.
 3. Toepassing van door de wederpartij ingeroepen algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen, tenzij deze vooraf schriftelijk en expliciet zijn bevestigd. Door het enkel verstrekken van een opdracht, het plaatsen van een order en/of de in ontvangstname van geleverde zaken, aanvaardt de wederpartij tevens deze Algemene Voorwaarden.
 4. Is een deel van deze algemene voorwaarden nietig of vernietigd, dan blijven deze algemene voorwaarden voor het overige in stand, voor zover deze, gelet op inhoud en strekking daarvan, niet in onverbrekelijk verband staan met het nietige of vernietigde deel.
 5. Beantwoordt de strekking van een nietige of vernietigde voorwaarde in een zodanige mate aan die van een andere, als geldig aan te merken voorwaarde, dat aangenomen moet worden dat die andere voorwaarde zou zijn overeengekomen, indien van de eerstgenoemde wegens haar ongeldigheid was afgezien, dan komt haar de werking van die andere voorwaarde toe.

Artikel 2: Offertes en overeenkomsten

 1. Offertes van de gebruiker, in welke vorm dan ook, daaronder begrepen eventueel bijgevoegde bijlagen, zijn steeds vrijblijvend en vervallen drie maanden na de datum van het aanbod, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
 2. De gebruiker is nimmer gebonden een opdracht/order die nog niet door haar schriftelijk is bevestigd middels een verkoopbevestiging uit te voeren.
 3. De gebruiker is nimmer tot meer gehouden dan tot datgene wat in haar verkoopbevestiging schriftelijk door haar is bevestigd.
 4. Zolang de opdracht/order niet door de gebruiker is geweigerd blijft de wederpartij daaraan gebonden.
 5. Indien een offerte een termijn voor aanvaarding bevat, heeft de gebruiker het recht haar aanbod binnen twee werkdagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen.
 6. De gebruiker kan niet aan zijn offertes worden gehouden indien de wederpartij redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
 7. De schriftelijke verkoopbevestiging geldt als volledig bewijs voor de overeenkomst, tenzij de wederpartij tegen de inhoud daarvan, binnen 7 dagen na ontvangst van de verkoopbevestiging, schriftelijk bezwaar heeft gemaakt.

Artikel 3: Prijzen

 1. Alle prijzen gelden zoals schriftelijk bevestigd in de verkoopbevestiging. De prijzen zijn exclusief BTW, tenzij anders schriftelijk aangegeven.
 2. De verkoopbevestiging geldt als volledig bewijs ten aanzien van de overeengekomen prijs. Uitzonderingen hierop zijn: verrekeningen van meer en/of minder werk, verrekening van de wijziging van kosten krachtens lid 3.
 3. De gebruiker is bevoegd om ingeval van wijziging van voor de prijs van de te leveren zaken bepalende factoren (waaronder de kosten van lonen en materialen koersveranderingen, wijziging in omzetbelasting, onvoorziene prijsverhogingen van leveranciers of welke verhogingen of wijzigingen dan ook) de overeengekomen prijs naar evenredigheid eenzijdig te verhogen ook al is een order schriftelijk bevestigd en/of een overeenkomst reeds tot stand gekomen.

Artikel 4: Levering

 1. Levering van de zaken door de gebruiker vindt plaats af magazijn, tenzij partijen uitdrukkelijk enige andere plaats van aflevering zijn overeengekomen, welke plaats van aflevering alsdan staat vermeld op de opdracht/order.
 2. De wederpartij is verplicht de zaken op het overeengekomen tijdstip terstond in ontvangst te nemen. De zaken zijn voor risico van de wederpartij van deze aflevering af.
 3. Het verstrijken van de termijn voor levering door de gebruiker heeft niet de strekking het verzuim zonder ingebrekestelling te doen intreden, noch kan de wederpartij door middel van een ingebrekestelling rechten op opschorting, ontbinding dan wel schadevergoeding doen ontstaan ter zake het verstrijken van de termijn voor levering door de gebruiker.
 4. Niet-levering of te late levering door een van de leveranciers van gebruiker vormt overmacht voor de gebruiker en kan nimmer leiden tot schadevergoeding door de gebruiker aan de wederpartij of aan derden.
 5. De gebruiker is tot het doen van deelleveringen bevoegd.

Artikel 5: Eigendomsvoorbehoud

 1. De gebruiker behoudt het recht van eigendom voor van alle door haar aan de wederpartij geleverde zaken, totdat de koopprijs voor al deze zaken geheel is voldaan. Indien de gebruiker in het kader van deze verkoopovereenkomst en ten behoeve van de wederpartij, te vergoeden werkzaamheden verricht, geldt de voorbehouden eigendom voornoemd totdat de wederpartij ook deze vorderingen van de gebruiker geheel heeft voldaan. Tevens geldt de voorbehouden eigendom voor de vorderingen, die de gebruiker tegen de wederpartij mocht verkrijgen wegens tekortschieten van de wederpartij in een of meer van zijn verplichtingen jegens haar.
 2. Zolang de eigendom van de afgeleverde zaken niet op de wederpartij is overgegaan, mag deze de zaken niet verpanden of aan een derde enig recht daarop verlenen, behoudens het bepaalde in lid 5.
 3. De wederpartij is gehouden de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde zaken met de nodige zorgvuldigheid en als herkenbaar eigendom van de gebruiker te bewaren. De wederpartij is verplicht de zaken voor de duur van de voorbehouden eigendom, tegen brand-, ontploffing en waterschade alsmede tegen diefstal te verzekeren en de polissen van deze verzekeringen aan gebruiker op eerste aanzegging ter inzage te geven. Alle aanspraken van de wederpartij op de verzekeraars uit hoofde van de genoemde verzekeringen zullen zodra de gebruiker dit te kennen geeft dit te wensen, door de wederpartij aan de gebruiker worden verpand op de wijze aangegeven in artikel 3.239 BW, tot meerdere zekerheid van de vorderingen van de gebruiker tegen de wederpartij.
 4. Indien de wederpartij met de nakoming van zijn betalingsverplichtingen jegens de gebruiker tekortschiet of de gebruiker goede grond geeft dat hij in die verplichtingen tekort zal schieten, is de gebruiker gerechtigd de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken terug te nemen. De gebruiker heeft in elk geval en onder meer goede grond te vrezen dat de wederpartij zal tekortschieten in de nakoming van zijn betalingsverplichtingen, als onder de wederpartij beslag wordt gelegd. De wederpartij machtigt de gebruiker de plaats te betreden waar de geleverde zaken zich bevinden. Na terugname zal de wederpartij worden gecrediteerd voor de marktwaarde, welke in geen geval hoger kan zijn dan de oorspronkelijke koopprijs, verminderd met de op de terugneming vervallen kosten.
 5. Het is de wederpartij toegestaan, de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde zaken in het kader van de normale uitoefening van zijn bedrijf, aan derden te verkopen en over te dragen. Bij verkoop op krediet is de wederpartij verplicht van zijn afnemers een eigendomsvoorbehoud te bedingen op de voet van het bepaalde in dit artikel.

Artikel 6: Onvoorziene omstandigheden

 1. Wanneer tijdens de werkzaamheden, verricht door de gebruiker, door toedoen of nalatigheid van de wederpartij een situatie ontstaat die de persoonlijke veiligheid van werknemers van de gebruiker op enigerlei wijze in gevaar brengt, dan worden de werkzaamheden gestopt totdat de persoonlijke veiligheid weer kan worden gegarandeerd.
 2. De wederpartij is aansprakelijk voor alle schade en kostenposten die hierdoor ontstaan.
 3. Wanneer bovengenoemde situatie leidt tot vertraging, dan heeft de gebruiker het recht de opdracht tot nader order te bevriezen, teneinde andere opdrachten op schema te houden. De gebruiker is daarbij niet aansprakelijk voor schade die bij de opdrachtgever ontstaat door het opschorten van de uitvoering van de werkzaamheden.
 4. De kosten voor het wegnemen van bovengenoemde situatie zijn voor rekening van de wederpartij.

Artikel 7: Meer en minder werk

 1. De gebruiker is gerechtigd meerwerk in rekening te brengen op het totaal bedrag van de aanbieding. Verrekening van meerwerk geschiedt bij de laatste betalingstermijn. Meerwerk wordt alleen uitgevoerd in overleg met de wederpartij.
 2. Als meerwerk wordt mede beschouwd al hetgeen door de gebruiker hetzij op verzoek van de wederpartij of de directie, hetzij op last van derden of ingevolge nieuwe of gewijzigde voorschriften boven de in de overeenkomst uitdrukkelijk vastgelegde hoeveelheden en/of soorten te verwerken materialen wordt geleverd en/of aangebracht, dan wel boven de in de overeenkomst omschreven werkzaamheden wordt gepresteerd.

Artikel 8: Uitvoering door derden

 1. De gebruiker kan het werk gedeeltelijk of geheel aan derden opdragen onder de door haar aan deze derden te stellen voorwaarden.
 2. Uitvoering door derden kan door de gebruiker worden opgestart zonder de opdrachtgever daar voorafgaand aan de werkzaamheden op de hoogte te stellen.
 3. Indien de gebruiker op verzoek van de wederpartij samenwerkt met één of meer anderen c.q. één of meer anderen inschakelt, zal de gebruiker voor het door deze derde(n) verrichte deel van de opdracht niet aansprakelijk zijn.

Artikel 9: Oplevering

 1. De gebruiker tracht het werk op te leveren binnen de overeengekomen opleveringstermijn behoudens in geval van overmacht of onvoorziene omstandigheden. De gebruiker hanteert en accepteert geen fatale deadlines tenzij anders overeengekomen in de offerte.
 2. Tot op het moment van de laatste betalingstermijn aan de gebruiker is het niet toegestaan onderzoeksresultaten, onderzoeksrapporten en/of gedeelten van het rapport inzichtelijk te maken of ter kennis te brengen aan derden, te kopiëren en/of andere wijze te vermenigvuldigen en/of te verspreiden.
 3. Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door de opdrachtgever binnen 10 werkdagen na ontdekking doch uiterlijk binnen 20 dagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden schriftelijk te worden gemeld. Met het verstrijken van deze termijn vervallen alle rechten die voor de opdrachtgever uit wet en overeenkomst voortvloeien.

Artikel 10: Betaling

 1. Betaling dient te geschieden binnen 30 dagen na aflevering van de zaken, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Bij niet- en niet volledige betaling binnen voornoemde betalingstermijn, is de wederpartij zonder ingebrekestelling of nadere waarschuwing in verzuim en schadeplichtig. De wederpartij is alsdan aan de gebruiker de wettelijke rente op grond van artikel 6:119a BW verschuldigd, waarbij een deel van een maand gelijk is aan 1 maand. Bij inschakeling van rechtskundige bijstand voor de incassering van de hiervoor bedoelde betalingsverplichting c.a. is de wederpartij aan de gebruiker buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd van 15% over de hoofdsom en de verschuldigde rente, zulks met een minimum van € 250,–.
 2. De gebruiker is reeds gerechtigd, alvorens haar verplichtingen na te komen, naar haar oordeel voldoende zekerheid te verlangen voor de nakoming van de verplichtingen van de wederpartij, indien naar haar oordeel de omstandigheden daartoe aanleiding geven. Weigering van de wederpartij om de verlangde zekerheid te stellen, geeft de gebruiker het recht om de overeenkomst buitengerechtelijk te ontbinden, onverminderd haar recht op vergoeding van de schade zoals o.a. gemaakte kosten en winstderving. De gebruiker is nimmer tot enige schadevergoeding gehouden.
 3. Betaling van een op een bepaalde verbintenis toe te rekenen geldsom strekt in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de verschenen rente en ten slotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente.
 4. Reclamering over facturen dient schriftelijk binnen 7 dagen na ontvangst bij de gebruiker te geschieden. Na ommekomst van deze termijn is reclamering niet meer mogelijk. Reclame ontslaat de wederpartij niet van zijn betalingsverplichtingen jegens de gebruiker.
 5. Het is de wederpartij niet toegestaan om op enigerlei wijze de betalingsverplichtingen aan de gebruiker te verrekenen met een vordering van de wederpartij jegens de gebruiker dan wel met enige andere vordering, noch is het de wederpartij toegestaan zijn betalingsverplichting te opzichte van de gebruiker op te schorten.

Artikel 11: Reclame

 1. Controle op hoeveelheden en keuring van de kwaliteit van de geleverde zaken door de gebruiker berust op de wederpartij. De controle wordt geacht bij aflevering door wederpartij te zijn uitgevoerd.
 2. Reclamering met betrekking tot de geleverde zaken dient door de wederpartij schriftelijk en aangetekend te geschieden binnen 7 dagen na ontvangst van de zaken onder een nauwkeurige omschrijving van de aard en de grond van de klachten.
 3. Na 7 dagen na aflevering worden de zaken geacht in goede staat te zijn en van voldoende hoeveelheid. Nadien is reclamering niet meer mogelijk.
 4. Indien tijdig door de wederpartij is gereclameerd en de klacht gegrond wordt bevonden, dan is de gebruiker uitsluitend verplicht de ondeugdelijke zaken te vervangen zonder dat de wederpartij daarnaast enig recht kan doen gelden op welke vergoeding dan ook. De bij vervanging vrijkomende onderdelen blijven/worden eigendom van de gebruiker.
 5. Een klacht kan slechts gegrond zijn indien ten minste voldaan is aan alle navolgende voorwaarden:
  1. de tekortkoming is het gevolg van een aan de gebruiker toe te rekenen oorzaak;
  2. eventuele toevoegingen aan of wijzigingen in het geleverde zijn uitgevoerd door de gebruiker, of door de wederpartij met voorafgaande schriftelijke toestemming van de gebruiker;
  3. nakoming is niet blijvend onmogelijk.
 6. Indien tijdig door de wederpartij is gereclameerd, is de gebruiker nimmer tot meer verplicht dan tot het opnieuw leveren van de zaken nadat de zaken waarover is gereclameerd aan haar zijn teruggezonden.
 7. Retourzendingen worden door de gebruiker uitsluitend geaccepteerd na haar voorafgaande goedkeuring. Indien de klachten gegrond blijken zal de gebruiker na de terugontvangst van de zaken tot herlevering overgaan.
 8. Voor de herlevering van de teruggenomen zaken moet daartoe voor de gebruiker de mogelijkheid bestaan en moet de door de gebruiker benodigde tijd worden gegeven.
 9. De gebruiker is nimmer aansprakelijk voor schade die de door haar geleverde zaken aan derden mochten veroorzaken, behoudens schade die een rechtstreeks gevolg is van een gebrek in een door de gebruiker geleverd product welke een gevaar voor de wederpartij vormt of de veiligheid van het door de gebruiker geleverd product betreft. Nimmer is de gebruiker aansprakelijk voor schade die een gevolg is van ongeschiktheid van de zaak waarvoor de zaak van de gebruiker werd gekocht. Evenmin is de gebruiker aansprakelijk voor schade ten gevolge van een andere dan de overeengekomen kwaliteit of kwantiteit van de door haar geleverde zaken, noch voor zover deze schade aan de wederpartij werd aangericht noch ingeval de schade aan derden is aangericht.

Artikel 12: Overmacht

 1. Onder overmacht wordt verstaan: elke van de wil van de gebruiker onafhankelijke, c.q. onvoorzienbare omstandigheid, waardoor nakoming van de overeenkomst door de gebruiker redelijkerwijs niet meer kan worden uitgevoerd.
 2. Met overmacht wordt gelijkgesteld: overheidsmaatregelen ingeval van oorlog hier te lande of elders of ingeval van dreiging van oorlog, werkstakingen (inclusief die bij onze (onder-)leveranciers), uitsluitingen, gebrek aan transportmiddelen, stagnatie in de grondstoffenaanvoer, brand, overmatig ziekteverzuim van het personeel, bedrijfsstoringen en zodanige onvoorziene omstandigheden ten gevolge waarvan in redelijkheid uitvoering van de overeenkomst door de gebruiker niet gevorderd kan worden.
 3. Indien zich een overmachtssituatie voordoet is de gebruiker gerechtigd om de uitvoering van de overeenkomst op te schorten danwel de overeenkomst definitief te ontbinden. Binnen 8 dagen na het intreden van de overmachtssituatie zal de gebruiker de wederpartij op de hoogte stellen van deze keuze. Dit betreft slechts een inspanningsverbintenis, die geen verval van rechten zal meebrengen.

Artikel 13: Ontbinding

 1. De overeenkomst tussen partijen wordt geacht te zijn ontbonden, behoudens de wettelijke ontbindingsgronden zoals vermeld in het Burgerlijk Wetboek, zonder rechterlijke tussenkomst en zonder enige ingebrekestelling op het tijdstip dat de wederpartij in staat van faillissement wordt verklaard, voorlopige surseance van betaling aanvraagt of door beslaglegging, ondercuratelestelling of anderszins de beschikkingsbevoegdheid over zijn vermogen of delen daarvan verliest.
 2. Alle vorderingen die de gebruiker op het moment van ontbinding op de wederpartij mocht hebben of verkrijgen, zullen terstond en ten volle opeisbaar zijn.

Artikel 14: Aansprakelijkheid

 1. De totale aansprakelijkheid van de gebruiker (inbegrepen diens (onder-) leveranciers) voor enige vordering hetzij uit overeenkomst, onrechtmatige daad of anderszins voortvloeiend uit, of verband houdend met het vervaardigen, verkopen, leveren, doorverkopen, herstellen, vervangen of gebruiken van enige zaak, of het leveren van diensten, is beperkt tot maximaal het bedrag dat de gebruiker daadwerkelijk ontvangt uit hoofde van een verzekeringsuitkering.
 2. De gebruiker is niet aansprakelijk voor schade door welke oorzaak ook aan eigendommen van de wederpartij of derden ontstaan tijdens of in verband met uitvoering van de overeenkomst, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld van bij de gebruiker in dienst zijnde personeel.
 3. De gebruiker is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, ontstaan doordat de gebruiker is uitgegaan van door of namens de wederpartij verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
 4. Wanneer de wederpartij de goederen zelf geplaatst heeft is de gebruiker niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook.
 5. De gebruiker aanvaardt geen aansprakelijkheid voor door of namens haar verstrekte adviezen.
 6. Onverminderd hetgeen in de verdere tekst van de order of de onderhavige algemene voorwaarden is bepaald, zal de gebruiker nimmer om wat voor redenen dan ook door de wederpartij aansprakelijk gehouden kunnen worden voor enige indirecte of gevolgschade, voortvloeiend uit of samenhangend met de uitvoering van de order.

Artikel 15: Verzekering

 1. De wederpartij is verplicht een gebruikelijke CAR- of vergelijkbare verzekering, welke primair dekking verschaft voor werken, af te sluiten bij een solide verzekeringsmaatschappij. In de polis dienen partijen als derde ten opzichte van elkaar te zijn aangemerkt.
 2. De wederpartij is verplicht de gebruiker als medeverzekerde en als zodanig met naam daarin genoemd, in de polis op te (laten) nemen, alsmede voor aanvang der werkzaamheden inzicht in de polis(voorwaarden) te verschaffen. Indien en voor zover de wederpartij enig aan de overeenkomst verbonden risico heeft verzekerd, is hij gehouden eventuele schade onder die verzekering te vorderen en de gebruiker te vrijwaren voor verhaalaanspraken van de verzekeraar. Indien de werkzaamheden van de gebruiker betrekking hebben op de uitvoering van een object, is de gebruiker alleen aansprakelijk voor schaden die niet worden gedekt door de gebruikelijke CAR-verzekering of daarmee gelijk te stellen andere verzekering.

Artikel 16: Geheimhouding

 1. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

Artikel 17: Forumkeuze en rechtskeuze

 1. Op de rechtsverhouding tussen de gebruiker en de wederpartij is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 2. De rechtbank Limburg, zittingsplaats Roermond, is bij uitsluiting bevoegd kennis te nemen van geschillen die voortvloeien uit de rechtsverhouding tussen de gebruiker en de wederpartij.

Artikel 18: Wijziging van deze voorwaarden

 1. De gebruiker behoudt zich het recht voor deze voorwaarden aan te passen zonder voorafgaande kennisgeving.
 2. De gebruiker is gehouden wijzigingen schriftelijk toe te zenden alvorens zij toepasselijk zijn op de bestaande overeenkomsten.
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en
blijf op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen
Copyright Vivarapro
Sitemap